Đặt ngày trong JavaScript
Trong một bài viết gần đây, chúng tôi đã xem xét đối tượng ngày JavaScript, nói chung. Ở đây chúng tôi xem xét tất cả các phương pháp để thiết lập các phần khác nhau của một ngày và thời gian theo giờ địa phương. . tính toán lịch.

Ngày được đặt trước mỗi ví dụ thành Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 8:30:15 PM sử dụng var egdate = Ngày mới ("20 tháng 12 năm 1999 20:30:15"). Nếu bạn có sẵn JavaScript trong trình duyệt của mình, bạn có thể xem ví dụ trực tiếp tại đây.

đặt ngày()
đặt ngày (ngày trong tháng) trong một đối tượng ngày hiện có
THÍ DỤ: egdate.setDate (12) KẾT QUẢ: Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 8:30:15 PM
setMonth ()
đặt tháng trong một đối tượng ngày hiện có
THÍ DỤ: egdate.setMonth (2) KẾT QUẢ: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 3 năm 1999 8:30:15 PM
setFullYear ()
đặt năm (dạng 4 chữ số) trong một đối tượng ngày hiện có
Ngoài ra còn có một hàm setYear () lỗi thời, nhưng nên tránh nó bất cứ khi nào có thể
THÍ DỤ: egdate.setFullYear (2008) KẾT QUẢ: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2008 8:30:15 PM
setHours ()
đặt phần giờ của thời gian trong ngày trong một đối tượng ngày hiện có (sử dụng đồng hồ 24 giờ)
THÍ DỤ: egdate.setHours (14) KẾT QUẢ: Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 2:30:15 PM
setMinutes ()
đặt phần phút của thời gian trong ngày trong một đối tượng ngày hiện có
THÍ DỤ: egdate.setMinutes (17) KẾT QUẢ: Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 8:17:15 PM
setSeconds ()
đặt phần giây của thời gian trong ngày trong một đối tượng ngày hiện có
THÍ DỤ: egdate.setSeconds (24) KẾT QUẢ: Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 8:30:24 PM
setMilliseconds ()
đặt phần mili giây của thời gian trong ngày trong một đối tượng ngày hiện có
THÍ DỤ: egdate.setMilliseconds (300) KẾT QUẢ: Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 8:30:15 PM
cài đặt thời gian()
đặt ngày và giờ của đối tượng Ngày hiện tại bằng giây kể từ (trước cho số âm) ngày 1 tháng 1 năm 1970
THÍ DỤ: egdate.setTime (-999999999) KẾT QUẢ: Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 1999 8:30:15 PM

Video HướNg DẫN: Thêm và xóa dữ liệu với JavaScript - Bài 5 | Tủ Sách Vàng (Tháng MườI 2022).